แปลความหมายเพลง Olivia Ong – Stars

05/05/2014

พื้นฐาน CSS Properties – Color Background and Image – ภาพพื้นหลัง

07/05/2014

พื้นฐาน CSS Properties – Font and Text – รูปแบบฟอนต์และข้อความ

06/05/2014
empty image
empty image

 

1. Font & Text – เกี่ยวกับฟอนต์และข้อความ

 Font รูปแบบฟอนต์

font-famimy รูปแบบของตระกูลฟอนต์ที่จะใช้ ดูเพิ่มเติมได้ที่ css_websafe_fonts
font-style กำหนดตัวธรรมดา ตัวเอียง ได้แก่ normal, italic, oblique
font-variant กำหนดตัวพิมพ์เล็ก ได้แก่ normal – ปกติ, small-caps  กำหนดให้อักษรเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แต่ขนาดอักษรจะเล็กเท่าเดิม
font-weight น้ำหนักหรือความหนาของอักษร ได้แก่ normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300…900
font-size ขนาดของอักษร ได้แก่ medium, xx-small, x-small, small, large, x-large, xx-large, smaller, larger
font เป็นการเขียนแบบ shorthand คือเขียนแบบสั้น

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

 

Text รูปแบบข้อความ

line-height – ระยะห่างระหว่างบรรทัด ได้แก่ normal, ค่าเป็นตัวเลข

letter-spacing – ระยะห่างของตัวอักษร ได้แก่ normal, ค่าเป็นตัวเลข

word-spacing – ระยะห่างระหว่างคำ ได้แก่ normal, ค่าเป๊นตัวเลข

text-align – รูปแบบพารากราฟ ได้แก่ left, right, center, justify

text-decoration – ขีดเส้นใต้ ขีดฆ่า ได้แก่ none, [ underline , overline , line-through , blink ] ใส่ทีเดียวหลายตัวได้

text-transform – การเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ของข้อความ ได้แก่ none, capitalize, uppercase, lowercase

white-space – การขึ้นบรรทัดใหม่ ได้แก่ normal – ขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อสุดขอบ, pre – ขึ้นเมื่อกด enter, nowrap – ไม่ขึ้นบรรทัดใหม่

โค้ดทั้งหมด

 

สำหรับวันนี้….Zzz
Ref.
http://www.w3schools.com/cssref/